TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION DESIGN DEPARTMENT

2021-23 FASHION DEPT.

Go Seibun

Kondo Miho


Mouri Akihiro

Furukawa Kurumi


Tokumori Rintaro

Ote Mina
TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION DESIGN DEPARTMENT