TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION DESIGN DEPARTMENT

2018-2019 FASHION DEPT.

Honoka Maruyama

Megumi Kudo

Lisa Takeuchi


Kotaro Matsui

AKIYAMA SAN

Ayana Hino


TAKARA KUN

TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION DESIGN DEPARTMENT