TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION MAKEUP DEPARTMENT

2019-20 FASHION DEPT.

Airi Onozawa

Shunsuke Tsukui

Masamitsu Tsunekawa


Ayaka Hojo

Haruki Kawai

Mina Hosoya


Rena Mitani

Tomoka Yamashita

Matsune


Hikari Oishi

Nanami Kotani

Shotaro Owa


OH !!!

LE DUONG BAO KHANG

Kanae Sakagami2020 TDGFMD DESIGN JOB 2.21-22

TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION MAKEUP DEPARTMENT