TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION & MAKEUP DEPARTMENT

2019-21 FASHION DEPT.

Ishii Yuya

Ishikawa Tatsuaki

Imamura Yuki

Takada Mai


Ozaki Mizuki

Cho Kyutsuki

So Ukaku

Sasaki Ayaka


Uchibori Kaoru

Ishikawa Tatsuaki

Imamura Yuki

Shen Rita


Takada Mai

GONG WENZHENG

Sakurai Moeka

Arahara Shun


Miyano Ayana

Murozaki Mina

Lauren Lim Sophie

Ren Kiko


Shen Rita

Ogiso Akitaka

Kobayashi Akiko

Sasaki Ayaka


Ryu Ro

Nakamura Yuzuka

Nakamura Naru

Matsumura Kakeru


Sun Lyun


NOW ON SALE!


TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION MAKEUP DEPARTMENT