TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION & MAKEUP DEPARTMENT

2019-21 FASHION DEPT.

Ishii Yuya

Ishikawa Tatsuaki

Imamura Yuki

Takada Mai


Ozaki Mizuki

Cho Kyutsuki

So Ukaku

Sasaki Ayaka


Uchibori Kaoru

Ishikawa Tatsuaki

Imamura Yuki


GONG WENZHENG

Sakurai Moeka

Shu Chisen


Sen Shiko

So Ukaku

Takada Mai

Cho Kyutsuki


Tominaga Takashi

Nakamura Yuzuka

Hyo Sanho

Matsumura Kakeru


Miyano Ayana

Murozaki Mina

Mori Akihiko

Phan Thi Quy


Arahara Shun

Ogiso Akitaka

Kobayashi Akiko

Sasaki Ayaka


Shen Rita

Sun Lyun

Nakamura Naru

Ryu Ro


Ren Kiko

Lauren Lim Sophie


TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION MAKEUP DEPARTMENT