TOKYO DESIGNER GAKUIN

MAKEUP DEPARTMENT

2019-20 MAKE-UP DEPT.

Miyu Aoki

Yukiari Ishi

Kanon Kuriosa


Yuta Kobayashi

Akira !!!

Sawako Suzuki


Akane Suwa

Cho Teki

Yuzuka Murasawa


2020 TDGFMD DESIGN JOB 2.21-22

Sawako Suzuki

Kanon Kuroiwa

Yukiari Ishi


TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION MAKEUP DEPARTMENT