TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION & MAKEUP DEPARTMENT

2019-21 MAKE-UP DEPT.

Imazu Naho Gallery

Odajima Yuna

MonMon

Kondo Miina


mina

Chen Yi Pei

KAMEI MAYUMI

SAKIHAMA MANO


Wu YAVI

Odajima Yuna

MonMon

Yo Teii


Imazu Naho

Yagi Runa

THAE NU IN

KITAMURA SAKURA


TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION MAKEUP DEPARTMENT