TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION & MAKEUP DEPARTMENT

2019-21 MAKE-UP DEPT.

Imazu Naho

Odajima Yuna

MonMon

Kondo Miina


mina

KITAMURA SAKURA

KAMEI MAYUMI

SAKIHAMA MANO


Wu YAVI

Odajima Yuna

MonMon

Yo Teii


Imazu Naho

Yagi Runa

Chen Yi Pei

THAE NU IN


TOKYO DESIGNER GAKUIN

FASHION MAKEUP DEPARTMENT